کرج - 45 متری گلشهر - نبش اختر شرقی - ساختمان نیکخواه - طبقه دوم - واحد 7

پرشرسوئیچ

یک پرشرسوئیچ یا سوئیچ فشارحداکثر،دستگاهی است که طی یک مکانیسم ساده، زمانی که در مسیر ورودی آن به فشار مورد نظر می رود،یک کنتاکت الکترونیکی را فعال می کند و این کنتاکت به صورت یک سیگنال الکترونیکی به محل مورد نظر فرمان می دهد.

پرشر سوئیچ ها برای انتقال عملکرد محیط تحت فشار، به کنتاکت الکترونیکی مورد نظر، از مکانیزم های مختلفی استفاده می نمایند. در پرشرسوئیچ یا سوئیچ فشار نیز مانند مانومتر یا گیج فشار، از همان المان های تبدیل کننده فشار به حرکت مکانیکی بهره می جویند که این المان ها در حقیقت فشار را حس می کنند و آن را به صورت یک عمل مکانیکی در اختیار ما قرار می دهند.

پرشرسوئیچ طراحی شده تا روند عملکرد فشار را در سیستم مونیتور کند و زمانی که فشار به میزان ست شده(set point) می رسد،پرشرسوئیچ طی یک پروسه که این پروسه با توجه به نوع پرشرسوئیچ متفاوت است،به صورت یک کلید الکترونیکی فرمان را ارسال می کند.

موارد مهم در انتخاب یک پرشرسوئیچ:
حداکثر فشار قابل تحمل کنترل فشار
پرشرسوئیچ IP قابلیت استفاده در محیط های انفجاری و نحوه اتصال و کانکشن کنترل فشار
دقت و تکرار پذیری کنترل فشار

المان یا سیستم حساس به فشار در پرشرسوئیچ می تواند یکی از حالت های زیر باشد:

  • پرشرسوئیچ کپسولی
  • پرشرسوئیچ دیافراگمی
  • پرشرسوئیچ بیلوز دار
  • پرشرسوئیچ پیستونی

در تمامی حالت های بالا قطعه تحت فشار بر اثر نیروی اعمالی تغییر شکل می دهد و جابجا می گردد تا کنتاکت را قطع و وصل نماید.

در برخی پرشرسوئیچ ها یک فنر برای تنظیم میزان حساسیت سوئیچ وجود دارد و تا حدی می توان دقت پرشرسوئیچ را با آن تنظیم نمود.

ممکن است سوئیچ فشار انتخابی دارای یک ولوم یا درجۀ تنظیم باشد که توسط آن می توانید در دامنۀ عملکرد سوئیچ خود،یک فشار مشخص را انتخاب نمایید.