تولید و طراحی انواع سیستم های هیدرولیکی

 

سیستم های هیدرولیکی امروزه جزء اجتناب ناپذیر آسانسور هاست.این دسته از آسانسور ها با نیروی فشار روغن کار می کنند.در آسانسور های هیدرولیکی جک و پاوریونیت تامین کننده نیرو محرکه می باشند. با چرخیدن موتور، تلمبه ، روغن را از مخزن به سیلندر پمپاژ کرده و با پر شدن ظرفیت سیلندر، روغن با فشار ،کابین و پیستون را به طرف بالا به حرکت در می آورد. زمانی که کابین به طبقه ی مورد نظر می رسد سیستم کنترل به موتور علامتی برای قطع شدن پمپاژ روغن می دهد . همچنین برای پایین آمدن کابین، سیستم کنترل به دریچه فرمان و علامت می دهد که باز شود و سنگيني کابين موجب فشار آوردن پیستون به سیلندر می شود سپس روغن از دریچه به مخزن باز می گردد و در زمان توقف سیستم کنترل دستور بسته شدن دریچه را صادر می کند. آسانسورهای هیدرولیک به طور معمول در ظرفیت های بالا و همچنین طول مسیر پایین مورد استفاده قرار می گیرند.

تولید انواع سیستم های هیدرولیکی جک و پاوریونیت و کارسلینگ با بهره گیری از دانش روز دنیا و رعایت استاندارد های  81 وDN 80 اروپا