کرج - 45 متری گلشهر - نبش اختر شرقی - ساختمان نیکخواه - طبقه دوم - واحد 7

شیر پارگی

شیر پارگی (راپچرولو):
راپچرولو حساس ترین و مهم ترین بخش یک جک می باشد که روی سیلندر جک مونتاژ می شود. شیر راپچرولو در انتهای جک آسانسور هیدرولیک نصب و رابط بین شلنگ هیدرولیک و جک می باشد و روغن از این طریق به جک وارد و یا خارج می گردد.
بسته به اینکه جک داخل زمین مدفون و یا بیرون کار گذاشته شود شیر ایمنی در پائین یا بالای جک مونتاژمیگردد. عملکرد آن بدین ترتیب است که حجم عبوری روغن را کنترل و در صورتی که کابین سرعت بیش ازحد داشته باشد و یا اینکه شلنگ هیدرولیک پاره شده باشد باعث قطع عبور روغن و توقف کابین می گردد. فعال شدن شیر ایمنی در جک ها،موجب توقف تدریجی و بدون شک آسانسور می شود